سازه های قوسی شکل

سازه قوسی شکل پایه دار

در این سازه ها جهت کم کردن مقدار قوس و ارتفاع سقف از زمین ، از ستون های فلزی و یا بتنی استفاده می شود ؛ که می توان دهانه ها را تا 30متر بدون نیاز به تیر و ستون های فی مابین استفاده کرد.
درمورد پایانه ها ؛ مناسب ترین ابعاد برای اتوبوس ها 13×13 مترمربع به ارتفاع حداقل پایین ترین قسمت 50/3 متر وحداکثرارتفاع تاج سقف30/6 متر بوده که در هر دهانه از پارکینگ ها می توان 3 دستگاه اتوبوس به عرض 50/2 متر وبه طول 12متر متر به راحتی مستقر نمود

سازه های کنسولی دو طرفه نیروان

این سازه همانند سازه کنسولی یک طرفه نیروان تنها به یک ردیف ستون نیاز داشته و باله ها به صورت متقارن در دو ردیف ستون ها تعبیه می گردد. طول هر طرف بال درحدود  50/5 متر بوده که قابلیت افزایش تا 6 متر را دارد و ارتفاع مفید 20/2 الی40/2 متراز پایه خمیدگی وارتفاع  تاج باله نیز10/3 متر می باشد.

این نوع پارکینگ نیز جهت پارک انواع اتومبیل های سواری و کاروان (ون) می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

سازه کنسولی یک طرفه نیروان

که از یک سمت بر روی ستون ها نصب می گردد که طول باله حدود 50/5 متر است که تا 6 متر وسعت می توان داد. ( جهت پارکینگ های سواری طول باله استاندارد مورد نیاز 5 متر است .) که ارتفاع پایین ترین قسمت سقف 20/2 الی 40/2 متر و تاج سقف 3 متر می باشد.

این نوع پارکینگ مورد استفاده جهت پارک انواع اتومبیل های سواری و کاروان ها می باشد.

دیگر تنوع در این سازه

سازه های قوسی شکل نیروان مناسب برای طراحی های متفاوت در نحوه طراحی و اجرا می باشد. این سازه متناسب با هر منطقه جغرافیایی است .

سازه های قوسی شکل از زمین به زمین

این سازه توسط دو پی نواری به موازات هم در سطح زمین بدون نیاز به تیر و ستون ساخته و نصب می شود که در نتیجه یک سازه با بدنه و سقف یکپارچه و مقاوم در برابر نیروهای جانبی خواهیم داشت.
دهانه های مورد استفاده در این سازه بطور حداکثر 30 متر می باشد .