سازه های کنسولی دو طرفه نیروان

این سازه همانند سازه کنسولی یک طرفه نیروان تنها به یک ردیف ستون نیاز داشته و باله ها به صورت متقارن در دو ردیف ستون ها تعبیه می گردد. طول هر طرف بال درحدود 50/5 متر بوده که قابلیت افزایش تا 6 متر را دارد و ارتفاع مفید 20/2 الی40/2 متراز پایه خمیدگی وارتفاع تاج باله نیز10/3 متر می باشد

این نوع پارکینگ نیز جهت پارک انواع اتومبیل های سواری و کاروان (ون) می تواند مورد استفاده قرار گیرد