سازه کنسولی یک طرفه نیروان

که از یک سمت بر روی ستون ها نصب می گردد که طول باله حدود 50/5 متر است که تا 6 متر وسعت می توان داد. ( جهت پارکینگ های سواری طول باله استاندارد مورد نیاز 5 متر است .) که ارتفاع پایین ترین قسمت سقف 20/2 الی 40/2 متر و تاج سقف 3 متر می باشد

این نوع پارکینگ مورد استفاده جهت پارک انواع اتومبیل های سواری و کاروان ها می باشد