سازه های قوسی شکل از زمین به زمین

این سازه توسط دو پی نواری به موازات هم در سطح زمین بدون نیاز به تیر و ستون ساخته و نصب می شود که در نتیجه یک سازه با بدنه و سقف یکپارچه و مقاوم در برابر نیروهای جانبی خواهیم داشت.
دهانه های مورد استفاده در این سازه بطور حداکثر 30 متر می باشد .