دیگر تنوع در این سازه

سازه های قوسی شکل نیروان مناسب برای طراحی های متفاوت در نحوه طراحی و اجرا می باشد. این سازه متناسب با هر منطقه جغرافیایی است .