سازه قوسی شکل پایه دار

در این سازه ها جهت کم کردن مقدار قوس و ارتفاع سقف از زمین ، از ستون های فلزی و یا بتنی استفاده می شود ؛ که می توان دهانه ها را تا 30متر بدون نیاز به تیر و ستون های فی مابین استفاده کرد.
درمورد پایانه ها ؛ مناسب ترین ابعاد برای اتوبوس ها 13×13 مترمربع به ارتفاع حداقل پایین ترین قسمت 50/3 متر وحداکثرارتفاع تاج سقف30/6 متر بوده که در هر دهانه از پارکینگ ها می توان 3 دستگاه اتوبوس به عرض 50/2 متر وبه طول 12متر متر به راحتی مستقر نمود.