پروژه های کوچک

 :پروژه پارکینگ علی ابن حمزه

 دراین پروژه از سقف های یک باله و دوباله استفاده شده که در حال حاضر ایستگاه تاکسی برون شهری می باشد

:پروژه پارکینگ منطقه ویژه

 در این پروژه نیزهم ، از سقف های یک و باله و دو باله استفاده شده است

:پروژه دیواره کاراندیش

طراحی و اجرا و نظارت آن بر عهده شرکت بوده است ، که در اواخر سال 1391 تا بهار 1392 بطول انجامید

پروژه پارکینگ منطقه ویژه

در این پروژه نیزهم ، از سقف های یک و باله و دو باله استفاده شده است

پروژه دیواره کاراندیش

طراحی و اجرا و نظارت آن بر عهده شرکت بوده است ، که در اواخر سال 1391 تا بهار 1392 بطول انجامید

پروژه پارکینگ علی ابن حمزه

دراین پروژه از سقف های یک باله و دوباله استفاده شده که در حال حاضر ایستگاه تاکسی برون شهری می باشد